Naše sdružení považuje situaci týkající se dopravy v našem městě za nedostatečně řešenou a dlouhodobě neudržitelnou. Z toho důvodu jsme do našeho programu zařadily bod „Zřízení dopravní komise a zadání zpracování strategie rozvoje dopravy ve městě“.

Na základě podnětu zastupitele Lámra z ustavujícího zasedání jsme v prosinci loňského roku iniciovali vznik pracovní skupiny řešící problematiku dopravy v našem městě. Jejími členy jsou zastupitelé Wagenknecht, Pavlásek a Lámr.

Jako jeden ze zásadních problémů vnímáme parkování, a to zejména v blízkosti lázní. V současnosti je zpracováván dokument s názvem Generel dopravy, který má mimo jiné za úkol stávající stav vyhodnotit a navrhnout konkrétní řešení.

Pevně doufáme, že závěry tohoto generelu nám pomohou stávající situaci zlepšit. Donedávna toto téma při veřejných jednáních otevírali pouze někteří členové našeho sdružení nebo jednotliví občané. Domníváme se, že iniciativa vedení města byla zcela nedostatečná.

Naše sdružení v nejbližší době očekává svolání oficiální schůzky zástupců lázní se zastupiteli města. Máme informace o tom, že vedení lázní je k takovému jednání přístupné.

Náplň práce této skupiny však tímto zdaleka nekončí. Základní témata a okruhy činnosti jsou ve zkratce následující:

  • generel dopravy - celkové řešení dopravní situace okolí lázní a centra města
  • pasport komunikací - zařazení jednotlivých komunikací a revize dopravního značení
  • parkování - hledání zlepšení parkovacích možností nejen v okolí lázní, nelze opomenout centrum města
  • dopravní obslužnost – obslužnost výrobních podniků, budoucí nově zastavované lokality podle územního plánu
  • přeložka II/284 – proč záležitost utichla ? Nejde náhodou o kontroverzní téma?
  • součinnost Policie ČR – prověření kapacit obecní policie v okolních městech a její případné využívání
  • majetkové vztahy – ne všechny komunikace leží na pozemcích města

Při dalších jednáních zastupitelstva města hodláme rozvinout širokou diskuzi k jednotlivým tématům.

Jsme si vědomi toho, že problematika dopravy v dnešní době postihuje v podstatě celou společnost a není jednoduché jí v okamžiku vyřešit. Naše práce je tedy teprve v počátcích. Mimo jiné i proto uvítáme vaše postřehy a prostřednictvím pracovní skupiny je předneseme při veřejných jednáních. Neváhejte nás tedy kontaktovat 😊

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás touto cestou vyzvali k účasti u voleb do Evropského parlamentu. Jsme přesvědčeni, že je třeba tuto možnost využít a věříme, že v našem městečku dosáhneme stejné volební účasti jako při volbách komunálních. Domníváme se, že nejlépe tuto důležitost popisuje komentář Davida Klimeše z týdeníku Ekonom, který najdete níže.

Komentář Davida Klimeše

SNK Bělohradsko

(aneb není My jako My)

Často se zamýšlíme nad tím, jak je prezentováno to, co jsme dokázali. Důležité je zmínit, že naší prioritou je vždy město. Chápeme to tak, že zastupitelstvo spolupracuje hlavně ve prospěch občanů a mělo by být jedno, kdo co prosadil.

To se ovšem pochopitelně může změnit v okamžiku, kdy se začtete do volebních programů jednotlivých stran a sdružení a dozvídáte se, co kdo zařídil.

Všimněte si s námi malého, ale velmi podstatného detailu. Někdy se někomu hodí, že je takzvaná „opozice“ pojmenována, nejlépe pak adresně a pěkně jeden po druhém. Ovšem, když je na cestě „dobrá věc“, tak už je vše prezentováno jako dechberoucí úspěch vedení města.

Proto nám bohužel nezbývá nic jiného, než na tuto „mediální hru“ přistoupit a rádi bychom vydali první „korekci“ zejména proto, aby bylo vidět, jak jednoduché by vše mohlo být.

Možná jste v Bělohradských listech (č. 1/2019, str. 19.) zaregistrovali malý článek „KAMEROVÝ SYSTÉM VE MĚSTĚ“. Po určitých zkušenostech už nyní předvídáme, že na konci volebního období v letáku současného vedení města zazní „zajistili jsme kamerový systém“…

Domníváme se, že článek by ale mohl znít jinak:

„Již řadu let řešíme, zda v našem městě instalovat městský kamerový systém, který by napomohl k řešení prevence kriminality, především na úseku veřejného pořádku, jako jsou různé formy vandalismu. Již v roce 2010 si město nechalo zpracovat studii kamerového systému, který problematiku řešil. Na základě podnětu z roku 2018 od zastupitele p. Trávníka byla oživena myšlenka rozšíření tohoto systému s ohledem na fakt, že je ve městě již několik kamer na městských objektech umístěno (sportovní areál, hasičská zbrojnice) a jelikož se jejich fungování osvědčilo. Město vstoupilo do jednání s několika firmami, které instalaci kamerových systémů poskytují. Chceme tím docílit …“

Závěrem ještě jedna zajímavost – naše sdružení má tento bod ve volebním programu jako jediné ze všech volebních uskupení :).

Námi požadovaný uveřejněný text v Bělohradských listech (č. 1/2019, str. 18)

Vážený pane starosto,

v Bělohradských listech č. 5/2018 jste reagoval na dotaz týkající se volebního programu našeho sdružení (zachování volné pozemkové rezervy v centrálních částech města). Jsme toho názoru, že Bělohradské listy by měly být názorově vyvážené, a proto by nám měl být dán prostor pro vyjádření našeho pohledu na věc. ...pokračovat ve čtení