Parkoviště III. Strana

Jirka Bičiště přednesl tento návrh za SNK Bělohradsko na zasedání zastupitelstva 19. června. V té době ještě nebyly realizovány dokončovací práce jako úklid a doplnění zeminy ze strany města ( po cca devíti měsících od výstavby … ). Podotýkáme že k tomu došlo až na základě přednesení našeho požadavku na zastupitelstvu. Jak vyplynulo z diskuze, stávající řešení parkovacích ploch ( podle našeho názoru nevhodné, nekoncepční a neestetické ), navrhl a schválil pouze pan místostarosta Pavlásek. V dalším období proto budeme požadovat aby došlo k přestavbě parkovacích míst v této lokalitě v rámci námi navrhovaného řešení, které je obsaženo v samotném článku.

Názor na investiční akci a požadavek na změnu stávajícího stavu – Parkoviště III. Strana

V podzimních měsících minulého roku byla realizována výstavba parkoviště na Třetí Straně. V prostoru od lávky u vinotéky pana Macha o  délce cca 66 m ke křižovatce s Macharovou ulicí bylo vytvořeno celkem 13 parkovacích míst. Z  toho 6 kolmých a 7 podélných. Dále od již zmíněné křižovatky byly zhotoveny další 4 stání a dále směrem ke konci náměstí před chalupami dalších 8 podélných stání. Celkem tedy 25 parkovacích míst.

Z měření které jsme sami provedli a výpočtu vycházejícího z norem určujících rozměry parkovacích stání, nám vyšlo, jak by mělo být toto území, dle našeho názoru, správně využité. A to jak z hlediska parkování tak i určitého estetického přístupu k dané lokalitě, protože se nachází prakticky v centru našeho města.

V prvně jmenovaném prostoru od vinotéky by bylo možné vybudovat 23 - 24 parkovacích míst oproti stávajícím 13, pokud by byl tento prostor využit způsobem pro šikmé řazení aut při parkování ( pod úhlem 45 stupňů ). Stávajících 9 ks stromů by bylo nahrazeno 7 ks nových stromů zasázených v takové vzdálenosti od sebe, která by umožnila umístění čtyř parkovacích míst mezi jednotlivé stromy. Nyní zde zůstalo 9, v podstatě dožitých starých jasanů, které již měly být, podle našeho názoru, jednoznačně odstraněny v rámci podzimní výstavby parkoviště. I z toho důvodu, že při zemních pracích jim byla odstraněna cca 1/3 jejich kořenů.

Dále nebylo v rámci stavby, z nám zcela nepochopitelných důvodů, vyřešeno odvedení dešťové vody. Důsledkem byly opravdu velké kaluže, které se tvořily téměř přes celou vozovku i na části parkoviště.

Sloupy veřejného osvětlení nebyly posunuty mimo zpevněnou plochu parkoviště, což také považujeme za krajně nevhodné řešení.

Dále se domníváme, že osm parkovacích míst nejblíže starým chalupám nemělo být zhotoveno vůbec. Měl tu být zachován trávník a volný prostor umožňující nerušený pohled na nejstarší chalupy ve městě bez zaparkovaných aut.

Celá akce na nás působí dojmem, že nebyla řádně připravena a vůbec se nepovedla. Celý prostor působí poměrně nedůstojným dojmem. A jelikož se nacházíme v centrální části města navazující na náměstí, navrhujeme následující změny tohoto stavu.

Zaměřit stávající hranice pozemku ve vlastnictví města a přistoupit k přebudování na šikmé parkovací stání a využít plně možností této plochy. S tím souvisí vybudování nízké opěrné zdi na hranici pozemku např. z přírodního kamene tak jako při úpravě nábřeží od Lázeňské ul, nebo jiné, esteticky odpovídající řešení. Případně jednat s Povodím Labe o možnosti posunutí opěrné zídky na jejich pozemek podle toho, kde se skutečně nachází hranice pozemku ( v současnosti zde roste divoký živý plot, takže by dle našeho názoru, nemělo dojít ke snížení průtočného profilu ). Do šikmého stání se z komunikace lépe najíždí i vyjíždí. Pomocí kanalizačních vpustí vyřešit odvod dešťové vody z komunikace která zasahuje i do parkoviště. Obrubníky by měly mít obloukové s potřebným rádiusem, kolem stromů doporučujeme umístit pojízdné kruhové litinové mříže potřebného průměru a také posunout sloupy veřejného osvětlení mimo zpevněné plochy.

Zvážit zachování nebo odstranění parkovacích míst před chalupami. Materiál a dlažba by se využily ke zhotovení plochy pro šikmá parkovací stání.

Navrhované řešení bude finančně náročnější. Především z důvodu zhotovení opěrné zídky a přesunu osvětlení, ale to si může město zhotovit samo v rámci činnosti TS. Potřebnou techniku i zaměstnance na to má. Na druhou stranu se mohly ušetřit finance za zemní práce, dlažbu a ostatní materiál který byl nutný k vybudování stávajících osmi parkovacích míst před chalupami.

Toto navrhované řešení považujeme za správné využití veřejných financí. Ne však stávající, nevzhledný ale především ne příliš funkční paskvil.